NutCM GIAO THÔNG - XÂY DỰNG - TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Kiến nghị của Câu lạc bộ doanh nhân trẻ KT
21-9-2017

Kiến nghị: CLB Doanh nhân trẻ Kon Tum phản ánh ý kiến của các doanh nghiệp thành viên về việc thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp cùng một nội dung quá 01 lần trong năm 2017

Tiến trình xử lý: Ngày 20/9/2017 Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Tuy (tại Văn bản số 1990/VP-HTĐT V/v giải quyết kiến nghị của Câu lạc bộ doanh nhân trẻ tỉnh Kon Tum), cụ thể như sau: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Kon Tum rà soát, điều chỉnh lại kế hoạch thanh tra, kiểm tra để tránh trùng lắp gây khó khăn cho doanh nghiệp theo tinh thần Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 2101/UBND-NC của UBND tỉnh ngày 07/8/2017 về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 06/10/2017.

Kết quả: LĐ UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu UBND thành phố Kon Tum không tiến hành kiểm tra lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với các doanh nghiệp theo kế hoạch tại Quyết định số 2229/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum. Đối với nội dung kiểm tra các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Kon Tum thực hiện nghĩa vụ về thuế, Cục thuế tỉnh chỉ đạo  Chi Cục thuế thành phố thực hiện đúng quy định theo Luật quản lý thuế và Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 2101/UBND-NC ngày 07/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

  
Số lượt xem:4609
Bài viết liên quan:
Icon  Kiến nghị của Công ty cổ phần Bến xe Kon Tum
Icon  Kiến nghị của Công ty TNHH Nguyên Hưng
Icon  Kiến nghị của Công ty cp Thủy điện Hồng Phát Đak Mek