NutCM TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - ĐẦU TƯ
Kiến nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Kon Tum
11-9-2017

Kiến nghị: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Kon Tum kiến nghị tại Văn bản số 01/CV-CTYT ngày 15/3/2017:

Tháng 11/2015, Công ty cổ phần dược – Vật tư y tế Kon Tum cùng với 04 nhà đầu tư cá nhân là các bà Nguyễn Thị Lịch, Huỳnh Thị Nguyên Thủy, Huỳnh Hiệp Nguyên Đình và Huỳnh Thị Nguyên Bình đã thống nhất góp vốn đầu tư Dự án Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vạn An; đồng thời giao cho Công ty cổ phần Dược – Vật tư Y tế Kon Tum đại diện cho các nhà đầu tư đứng tên lập Hồ sơ dự án và thực hiện các thủ tục khác của dự án.

Sau khi nhận được Quyết định chủ trương đầu tư số 341/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của UBND tỉnh Kon Tum, các nhà đầu tư đã thống nhất thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Kon Tum (với vốn góp của 05 nhà đầu tư của Dự án Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vạn An) để điều hành và thực hiện Dự án trên.

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Kon Tum đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 6101208076 ngày 19/5/2016 và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 6000702560 ngày 27/02/2017 để thực hiện Dự án.

Bằng văn bản này, các nhà đầu tư Dự án thống nhất xác nhận Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Kon Tum là tổ chức kinh tế thực hiện Dự án này. Để thuận tiện trong việc thực hiện các thủ tục đấu giá đất, thuê đất và các hoạt động khác của dự án, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Kon Tum kính đề nghị UBND tỉnh xem xét cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Kon Tum đứng tên thực hiện các thủ tục dự án thay cho Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Kon Tum.

Tiến trình giải quyết và kết quả: 

Ngày 21/3/2017 UBND tỉnh ban hành Văn bản số 744/UBND-KT đề nghị Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan hướng dẫn, hỗ trợ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Kon Tum thực hiện các thủ tục cần thiết để sớm khởi công và đưa Dự án trên đi vào hoạt động theo kế hoạch, Nôi dung văn bản. 

  
Số lượt xem:4965